ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych
074 840 20 07

Historia

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu jest placówką prowadzoną przez Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe. Szkoła rozpoczynała swoją działalność w 1991 roku w wynajętych dwóch salach, prowadząc dwie 15 osobowe klasy i zatrudniając w pełnym wymiarze godzin jednego nauczyciela. Obecnie mieści się we własnym budynku, w którym funkcjonuje 9 pracowni, siłownia, pracownia komputerowa, galeria szkolna, biblioteka. Przez szkołę przewinęło się wiele ciekawych postaci. Obecnie są osobami publicznymi i realizują się w bardzo różnych dziedzinach: w aktorstwie, sporcie, polityce, muzyce. Wielu absolwentów związało się z show-biznesem: tworzyli teledyski, śpiewali, komponowali muzykę. Jeden produkował filmy animowane. Jeśli chodzi o sferę pozaartystyczną, spora grupa absolwentów prowadzi z sukcesem firmy w Wałbrzychu i okolicach, ale są i tacy, którzy wyjechali – do Niemiec, Włoch, Szwecji, USA, a nawet na Kubę i do Indii.         Stworzyliśmy w naszej placówce specyficzną atmosferę, staraliśmy się, żeby wykorzystywała zasady funkcjonowania rodziny. Każdy z członków naszej społeczności ma wpływ na to, jak wygląda codzienne szkolne życie. W szkole na stałe mieszka kot, na korytarzu stoi wielka wygodna kanapa i stół do tenisa, nie ma dzwonków. 

Celem szkoły jest przygotowanie młodych ludzi do aktywnego życia we współczesnym świecie. Chcemy, aby zdobyte w przyjaznej atmosferze umiejętności pobudziły uczniów do praktycznego ich wykorzystania. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia: intelektualnego, psychicznego, społecznego, zdrowotnego, estetycznego, moralnego, duchowego to główne założenia naszej placówki. Ponadto kształtujemy  postawy  społecznych  oparte  na  poszanowaniu  prawa  każdego  człowieka  do  odmienności poglądów – wyboru dróg życiowych i kreatywnego myślenia. Poprzez pracę wychowawczą umożliwiamy   naszym wychowankom poznawanie świata, wspomagamy  ich, uczymy samodzielności, inspirujemy  do wyrażania własnych myśli i przeżyć.  Staramy się rozbudzać ciekawość poznawczą uczniów oraz motywujemy ich do dalszej edukacji i realizacji własnych celów.

W naszej placówce stwarzamy bezpieczne warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności. Na terenie szkołynie obserwujemy zjawisk związanych z przemocą słowną, siłową, psychiczną, czy wynikającą z sytuacji społecznej lub agresji elektronicznej. Uczniowie w procesie nauczania mają zapewnioną pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Przestrzegamy zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej. Jasno i wyraźnie definiujemy obowiązki i prawa ucznia. Szczególny nacisk kładziemy na tak ważny element jak uczenie naszych uczniów ponoszenia konsekwencji za swoje działania. Ściśle współpracujemy z rodzicami. Czynnikiem bardzo ważnym dla dyrekcji oraz pracowników szkoły jest właśnie „klimat szkoły”, który opiera się na pozytywnych, przyjaznych relacjach między nauczycielami a uczniami. Ważne jest dla nas, aby uczeń był otwarty, szczery, komunikatywny, umiał radzić sobie ze stresem. Bardzo istotne jest, aby uczniowie byli tolerancyjni wobec światopoglądu, orientacji politycznych, religijnych innych ludzi oraz potrafili przyjąć postawę asertywną. Zrozumienie w interpersonalnych relacjach zapewnia uczniom, i nie tylko, poczucie komfortu oraz poczucie przynależności.

 

 

W naszej placówce stwarzamy bezpieczne warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności. Na terenie szkołynie obserwujemy zjawisk związanych z przemocą słowną, siłową, psychiczną, czy wynikającą z sytuacji społecznej lub agresji elektronicznej. Uczniowie w procesie nauczania mają zapewnioną pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Przestrzegamy zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej. Jasno i wyraźnie definiujemy obowiązki i prawa ucznia. Szczególny nacisk kładziemy na tak ważny element jak uczenie naszych uczniów ponoszenia konsekwencji za swoje działania. Ściśle współpracujemy z rodzicami. Czynnikiem bardzo ważnym dla dyrekcji oraz pracowników szkoły jest właśnie „klimat szkoły”, który opiera się na pozytywnych, przyjaznych relacjach między nauczycielami a uczniami. Ważne jest dla nas, aby uczeń był otwarty, szczery, komunikatywny, umiał radzić sobie ze stresem. Bardzo istotne jest, aby uczniowie byli tolerancyjni wobec światopoglądu, orientacji politycznych, religijnych innych ludzi oraz potrafili przyjąć postawę asertywną. Zrozumienie w interpersonalnych relacjach zapewnia uczniom, i nie tylko, poczucie komfortu oraz poczucie przynależności.

Misją naszej szkoły jest: Sukces ucznia na miarę jego możliwości. Realizując w/w zadanie nauczyciele stawiają realistyczne wymagania i konsekwentnie je realizują. Pracownicy szkoły są wrażliwi, otwarci, kierują się zasadą życzliwej akceptacji. Wystrzegają się porównywania uczniów, nie ośmieszają i nie wyszydzają. W naszej placówce nie eksponuje się niepowodzeń, a zawsze docenia się osiągnięcia uczniów – metoda małych kroków. Wychowawcy bardzo dobrze znają uczniów ich potrzeby, możliwości, a także problemy, z którymi się borykają. Indywidualizacja procesu nauczania odbywa się dzięki mało licznym klasom, co pozwala  na  stworzenie odpowiednich warunków pracy zarówno z uczniem  zdolnym, jak i tym o szczególnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych. Stosujemy system pomocy dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi, wykorzystując w tym celu zajęcia terapeutyczne Ortograffiti. Uczymy metodami aktywizującymi i wykorzystujemy w procesie kształcenia techniki informacyjne. Stwarzamy możliwości rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań proponując zajęcia pozalekcyjne. Od początków istnienia szkoły działa Klub Europejski organizujący coroczne obchody Dni Państw Unii Europejskiej. W budynku szkoły funkcjonuje Fundacja Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która wspiera naszą działalność edukacyjną, wychowawczą i profilaktyczną. Dzięki  współpracy nasi uczniowie uczestniczą w programach edukacyjnych, m.in. w Wychowaniu do Starości. Młodzież w aktywny sposób  wspiera akcje charytatywne, np.: zbiórka żywności, koców i zabawek dla schroniska w Wałbrzychu, ,,Góra Grosza”, zbiórka nakrętek na rzecz hospicjum. Każdego roku uczestniczymy w akcji Pola Nadziei, sadząc żonkile wokół wałbrzyskiego hospicjum. Bierzemy udział w pracach w Ogrodzie Ekologicznym, który powstał wokół naszej szkoły w ramach współpracy z Funduszem Toyoty. Ogrodowe plony wykorzystujemy przez cały rok oraz obdarowujemy nimi naszych Przyjaciół. Po okresie pandemii, na nowo uczestniczymy  koncertach Filharmonii Sudeckiej. 

W swojej pracy dydaktyczno- wychowawczej otaczamy uczniów szczególną uwagą, dochowując wszystkich standardów etycznych, i zapewniamy potencjalne wsparcie ze strony wszystkich organów szkoły .

Skip to content